راهکارهای برای شکوفایی هوش هیجانی کودکان

به احساسات و هیجانات کودک‌تان، گوش دهید. حرف زدن در مورد اتفاقات دردناک را به او یاد دهید. بهترین الگو برای آن‌ها باشید....