نمایشگاه پیش‌دبستانی آنلاین همپا

امسال، پیش‌دبستانی آنلاین را تجربه کردیم، با پروژه‌هایی متنوع در محور‌های آموزشی گوناگون. کودکان همیشه از دیدن آن‌چه آموخته‌اند و انجام داده‌اند ذوق‌زده می‌شدند، ما هم امسال این ذوق را با تدوین فیلم نمایشگاه پیش‌دبستانی همپای کودک، با کودکان و خانواده‌ها تقسیم کردیم. اگر درباره‌ی طرح درس و پروژه‌های پیش‌دبستانی همپای کودک کنجکاو هستید، این فیلم می‌تواند شما را با موضوعاتی که تاکنون بر آن‌ها متمرکز شده‌ایم آشناتر کند.