قصه شب: دم دراز و شکارچی

دم دراز و شکارچی یکی بود یکی نبود؛ غیر از [...]