قصه شب: داستان مرد خیاط (۲)

وقتی بز داستان ما دروغ میگفته... یکی بود یکی نبود؛ [...]