قصه شب: داستان مرد خیاط

پسرای عزیزم حسابی مراقب این بز باشید یکی بود یکی [...]