از شیر گرفتن کودک

زمانی که شیر خوار قادر باشد روزانه حداقل یک وعده [...]