روز مادر و همپای کودک

کس مشکل اسرار اجل را نگشاد/ کس یک قدم از [...]