رنگ انگشتی

دلت رنگ بازی می‌‌خواد؟ توی خونه خیلی راحت می تونی [...]