ترس از رفتن به مدرسه

خودداری از رفتن به مدرسه، یکی از رفتارهایی است که [...]