هر عیب که سلطان بپسندد هنر است!

آلبرت بندورا و یادگیری مشاهده ای بین سال های ۱۹۶۱ [...]