کودک؛ حقوق و نیازهای اساسی او

اگر بخواهیم واژه کودک “child”را ریشه‌یابی کنیم، باید بگوییم که [...]