تحلیل نقاشی کودک پنج ساله؛ هیولا یا دیو چه معنایی هایی دارند؟

« وقتی به خانه آمدم پسرم مشغول نقاشی کشیدن بود؛ [...]