بازی‌هایی برای آموزش ارزش گذاشتن به خود، مجموعه‌ی دوم

پازل این بازی حس همکاری و ارزشمند بودن را در [...]