وقتی حرصمان از دست بچه ها در می آید…! (۲)

وقتی از فرزندم درخواست می‌کنم تا کاری را انجام دهد؛ [...]