خجالتی بودن کودکان ۴ ساله

بعضی از کودکان چهارساله هرجا که بروند بلافاصله به میان [...]