ادا درآوردن وسط جمع؛ داستان چیست؟

"وقتی با تمام وجود در حال صحبت کردن با فامیل [...]