از این رنگ به اون رنگ؛ آزمایش علوم

تو این روزا که خیلیامون تو خونه هستیم از این [...]