ارزیابی رشدی

والد عزیز، لطفا برای پر کردن پرسشنامه، به این موارد توجه کنید:

  • طراحی این پرسشنامه، به گونه‌ای است که ممکن است کودک، نتواند همه‌ی فعالیت‌های اشاره شده را انجام دهد. از این موضوع، متعجب یا ناراحت نشوید.
  • برای هر سوال، یکی از گزینه‌ها‌ی “بله”،”گاھی” یا “ھنوز نه” را انتخاب نمایید.
  • پاسخ “بله” به معنی این است که کودک، می‌تواند فعالیت مورد نظر را انجام دھد.
  • پاسخ “گاھی” به معنی این است که کودک، به تازگی شروع به انجام این فعالیت کرده است.
  • پاسخ “ھنوز نه” به معنی این است که کودک ھنوز شروع به فعالیت مورد نظر نکرده است.
  •  گاهی کودک به خاطر پیشرفت مهارت‌هایش، فعالیتی را که قبلا انجام می‌داده، انجام نمی‌دهد یا به ندرت آن را انجام می‌دهد. مثلا اگر سوال شده: “آیا کودک چھار دست و پا می رود ؟”، اگر کودک شما قبلا چھار دست و پا می رفته ولی حالا راه می رود، در این صورت، باز ھم پاسخ “بله” را علامت بزنید.
  • پیش از پاسخ دادن، مطمئن شوید که ھر فعالیت را در مورد فرزندتان مشاھده یا تجربه کرده‌اید.

برای شروع ارزیابی، بر روی بازه سنی فرزندتان کلیک کنید.

بازه‌های سنی زیر، برحسب استاندارد آزمون ارزیابی رشدی مشخص شده‌اند.

اگر بازه سنی فرزندتان را پیدا نمی‌کنید، کافی است بازه سنی پایین‌تر را انتخاب نموده و شروع به ارزیابی کنید. در این حالت خاص، فقط در صورتی که پاسخ تمامی سوالها در مورد فرزندتان “بله” بود، میتوانید ارزیابی مربوط به بازه سنی بالاتر را برای فرزندتان انجام دهید.

ارزیابی 3 تا 5 ماهگی
ارزیابی 5 تا 7 ماهگی
ارزیابی 7 تا 9 ماهگی
ارزیابی 9 تا 11 ماهگی
ارزیابی 11 تا 13 ماهگی
ارزیابی 13 تا 15 ماهگی
ارزیابی 15 تا 17 ماهگی
ارزیابی 17 تا 19 ماهگی
ارزیابی 19 تا 21 ماهگی
ارزیابی 21 تا 23 ماهگی
ارزیابی 23 تا 25 ماهگی
ارزیابی 26 تا 28 ماهگی
ارزیابی 29 تا 31 ماهگی
ارزیابی 32 تا 34 ماهگی
ارزیابی 35 تا 37 ماهگی
ارزیابی 41 تا 43 ماهگی
ارزیابی 47 تا 49 ماهگی
ارزیابی 53 تا 55 ماهگی
ارزیابی 59 تا 61 ماهگی