تحول توانمندی های یادگیری و شناختی بنیادین در سنین پایین آغاز شده و با جدایی تدریجی کودکان از والدین، امکان آموزش منظم ­تر این مهارت ها فراهم می­ گردد. کارگاه بازی و تمرکز توانمندی های شناختی بنیادین همچون قدرت استدلال و برقراری توالی های منطقی، توجه دیداری شامل حساسیت و تمییز دیداری، و توجّه شنیداری شامل حساسیت و تمییز شنیداری و مهارت های حرکتی درشت و ظریف را هدف قرار می­دهد و به وسیله­ ی بازی های سرگرم کننده این مفاهیم را به دلبندانمان منتقل می­کند. فعّالیت ها متناسب با فراخنای توجّه کودکان تنظیم شده و یادگیری ضمنی در حین سرگرم شدن، ویژگی متمایز کننده­ ی آن­هاست.