پیش از کلاس با هم جمع شدیم، خوراکی های ساده مان را با هم تقسیم کردیم و قدردان داشتن یکدیگر شدیم. کودکان ما، پنجشنبه را با صبحانه ای سالم و دسته جمعی به همراه والدین و مربیان آغاز کردند تا با انرژی مضاعف مشغول یادگیری شوند.