چیزی در آثار ساده ی کودکان هست که آن را بی اندازه ارزشمند میکند، صداقتی بی مانند که کودک را در اثر متجلی می سازد. این آثار صادقانه و ارزشمند را به صورت مجموعه ای منظم گرد آوردیم تا شما را در لذت تماشای آن شریک کنیم.بسیاری از این آثار نتیجه­ ی کار عزیزان ما در کلاس های هنر مجموعه می­باشد.